ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
ชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
อนุบาล2
87
75
162
อนุบาล3
104
94
198
ประถมศึกษาปีที่ 1
153
143
296
ประถมศึกษาปีที่ 2
138
125
263
ประถมศึกษาปีที่ 3
162
151
313
ประถมศึกษาปีที่ 4
147
170
317
ประถมศึกษาปีที่ 5
161
155
316
ประถมศึกษาปีที่ 6
170
154
324
รวมนักเรียนทั้งหมด
1,122
1,067
2,189
***ข้อมูล ณ 10/06/2567