ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
ชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
อนุบาล2
106
96
202
อนุบาล3
104
95
199
ประถมศึกษาปีที่ 1
166
143
309
ประถมศึกษาปีที่ 2
145
164
309
ประถมศึกษาปีที่ 3
153
151
304
ประถมศึกษาปีที่ 4
171
158
329
ประถมศึกษาปีที่ 5
164
161
325
ประถมศึกษาปีที่ 6
151
147
298
รวมนักเรียนทั้งหมด
1,160
1,115
2,275
***ข้อมูล ณ 10/06/2566