ข้อมูลพื้นฐาน
 
     ข้อมูลทั่วไป
      โรงเรียนสุพรรณภูมิ ตั้งอยู่เลขที่  71 ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72000  โทรศัพท์ 035-511005,081-0115151โทรสาร 035-523122 website www. suphanapoom.ac.th E-mail saraban_72010023@suphan1.go.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เนื้อที่ 16 ไร่ 90 ตารางวา เขตพื้นที่บริการรับบริการนักเรียนบริเวณใกล้เคียงและทั่วไปที่สามารถเดินทางมาเรียนได้โดยสะดวก
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ    

     โรงเรียนสุพรรณภูมิเดิมชื่อ โรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465    ซึ่งใน ครั้งแรกได้ใช้ศาลาการเปรียญวัดไชนาวาสเป็นสถานที่เรียน จัดการสอนระดับประถมศึกษา  และต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณภูมิ
     พ.ศ.2465  วัดสุวรรณภูมิและเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบมุขกลาง ใต้ถุนโปร่งขึ้นที่บริเวณหลังวัดริมถนนพระพันวษาและย้ายนักเรียนจากศาลาการเปรียญวัดไชนาวาส มาเรียนที่อาคารนี้ ในสังกัดของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

      
      1  มกราคม  2487 ย้ายมาสังกัดในแผนกศึกษาธิการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 
     พ.ศ. 2501 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนปรับปรุงอำเภอต่อมาได้รับเลือกเป็นโรงเรียนประชาสงเคราะห์ของจังหวัดฝ่ายประถมขึ้นอยู่กับโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค เขตการศึกษา 5


     พ.ศ.2505 เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5)  เป็นปีแรก
 

    พ.ศ.2506 หนังสือวารสารมิตรครูบริจาคเงินเป็นปีแรก จำนวน  10,000 บาท คุณหญิงอัมพร  มีสุข  เป็นผู้จับสลากได้จังหวัดสุพรรณบุรี ทำการก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ  โดยกรมสามัญศึกษาให้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 100,000 บาท  ผู้ปกครองนักเรียนบริจาค 36,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,000  บาท  ก่อสร้างอาคารแบบ 008 ขนาด 6 ห้องเรียน   ใช้สถานที่ก่อสร้างภายในโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  โดยทำพิธีเปิดป้ายชื่ออาคาร เมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ.2507 โดยนายอภัย  จันทวิมล  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน  ใช้ชื่อว่า “อาคารมิตรครู” ได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมปลายมาเรียนสถานที่แห่งนี้

 

     พ.ศ. 2508 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยย้ายไปสถานที่ใหม่  ได้มอบที่ดินและอาคารทั้งหมดให้แก่โรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ เป็นอาคารไม้สองชั้นแบบตัวอี  กว้าง  9  เมตร  ยาว 46  เมตร ขนาด 18 ห้องเรียน อาคารนี้สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2483  ในราคา 6,500บาท ในปีนี้ทางโรงเรียนทำการย้ายนักเรียนทั้งหมดจากวัดสุวรรณภูมิมายังสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ในปัจจุบัน

 
    พ.ศ. 2510 สร้างห้องสมุดขนาดกว้างยาวด้านละ 10.5   เมตร ค่าก่อสร้าง  32,388 บาท ส่วนหนึ่งได้รับบริจาค จาก นางทับทิม  เลขวัต  และบุตร ( 14,000บาท )  ห้องสมุดนี้ใช้ชื่อ  อาคารทับทิมบรรหารแจ่มใส”  ทำพิธีเปิดพร้อมโรงฝึกงานแบบ 302 เอ  เมื่อ  22 ธันวาคม  2511 โดย  นายเกรียงไกร  เอี่ยมสกุล  (  กีรติกร )  อธิบดีกรมสามัญศึกษา  เป็นประธาน
     พ.ศ.2512 จัดสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียนตลอดแนว  สูง 2.50 เมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง  500,000 บาท 
          
     29  กรกฎาคม  2519  กระทรวงศึกษาธิการสั่งเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดสุวรรณภูมิเป็น  “โรงเรียนสุพรรณภูมิ”
     พ.ศ. 2520 ดำเนินการก่อสร้างก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ โดยได้ จดทะเบียนสมาคม เมื่อ  6  กุมภาพันธ์  2521  มี ท.ญ. กัลยา  ศรีบุญมา  เป็นนายกสมาคม  และ
ฯพณฯ  บรรหาร  ศิลปอาชา  ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดสมาคม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมผู้ปกครอง- ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสุพรรณภูมิ”
   
    
     24 มีนาคม พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2  ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน   งบประมาณ จำนวน  3,232,000  บาท
     
     28 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ( ศูนย์วิทยบูรณาการ ICT) งบประมาณจำนวน 2,537,000  บาท
     
     5 กันยายน พ.ศ. 2555 อาคารหอประชุมแบบ 100/27 งบ 5,779,000 บาท
     
     พ.ศ. 2521  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
     พ.ศ. 2522  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
     พ.ศ. 2533  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
     พ.ศ. 2541  ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน